Inhyrda läkare inom vården

De senaste åren har behovet av inhyrda läkare inom vården ökat markant. Det råder stor brist på specialistläkare, och regionerna tvingas hyra in läkare för att täcka upp luckor i schemat. Inhyrningsföretagen erbjuder ofta bra löner för att locka läkare, vilket har lett till en debatt om lönespridning och arbetsvillkor inom vården.

Höga timlöner lockar

Inhyrda läkare, även kallade hyrläkare eller stafettläkare, erbjuds ofta en timlön på 1000-1500 kronor. Detta är betydligt högre än genomsnittslönen för anställda läkare. De höga lönerna lockar många läkare att jobba extra som inhyrd personal vid sidan av sin ordinarie anställning.

Stor variation i lönenivå

Lön för hyrläkare varierar beroende på läkarnas specialistområde och regionens behov. Allmänläkare ligger ofta i den lägre delen av skalan medan läkare inom bristspecialiteter som psykiatri kan få ännu högre lön. Vissa regioner betalar dessutom högre lön för att locka inhyrd personal till mindre attraktiva orter.

Påverkar de anställdas löner

De höga lönerna för inhyrda läkare har lett till missnöje bland de anställda läkarna. Många anser att lönespridningen blivit för stor och att regionerna borde höja de anställdas löner i stället för att lägga pengarna på inhyrning. Förutom de höga lönerna tillkommer även arvode till bemanningsföretagen. Det gör att kostnaden för en inhyrd läkare kan bli så mycket som 2-3 gånger högre för regionen jämfört med en anställd. Trots de höga kostnaderna tvingas regionerna hyra in på grund av läkarbristen.

Påverkar arbetsmiljön

Den ökade andelen inhyrda läkare påverkar även arbetsmiljön negativt enligt vissa studier. Kontinuiteten i vården försämras när läkare byts ut och det blir svårare att bygga relationer. Det kan i sin tur leda till sämre vårdkvalitet. Sammanfattningsvis behöver debatten om inhyrning av läkare nyanseras. Visst bidrar de höga lönerna till ökad lönespridning. Men i grund och botten handlar det om att göra vården mer attraktiv och få fler läkare att stanna kvar i yrket. Bättre lön och arbetsvillkor krävs för både fast anställda och inhyrda.